Jak pracujeme

bzcompany podpora
Podpora

Volejte po-pá 8:00 - 17:00

774 700 765

podpora@bzcompany.cz

GDPR

Ochrana osobních údajů.
Zde naleznete podrobné informace ohledně nakládání s vašimi osobními údaji

BZ Company Internacional s.r.o.

IČ: 278 34 085,

sídlem Tovačovského 490/4, Hodolany,

779 00 Olomouc

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30867.

(dále také jen jako „Správce údajů“ nebo „My“) Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem obchodních sdělení, navázání spolupráce, plnění smluvního závazku, oprávněných zájmů či plnění zákonné povinnosti. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů, dotazů k některé z částí tohoto textu nebo případných nesrovnalostí při zpracování Vašich osobních údajů, nás kontaktuje na info@bzcompany.cz.

Jaké osobní údaje v rámci naší činnosti zpracováváme?

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek či emailů na nich uvedených, můžete být požádání o doplnění některých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Jedná se zejména o Vaše jména a příjmení, tituly, firmu, kontaktní adresu či adresu sídla společnosti, IČ a DIČ, telefonní kontakt, e-mailovou adresu, číslo bankovního spojení.

Naše webové stránky používají cookies. Více o cookies  zde... Veškeré osobní údaje, které se k nám dostanou, budou ty, které nám sdělíte. Naše služby nejsou určeny osobám mladším 18 let, tudíž jejich osobní údaje nezpracováváme.

V rámci zpracování osobních údajů za účelem obchodních sdělení či navázání spolupráce zpracováváme Vaše jméno, příjmení, titul, e-mail, telefonní číslo, obchodní firmu, kontaktní údaje na pověřenou či kontaktní osobu. Tyto osobní údaje zpracováváme přímo od Vás v rámci naší vzájemné obchodní činnosti či obchodního styku nebo z veřejně dostupných zdrojů – veřejné rejstříky, webové stránky apod. Dále můžeme zpracovávat osobní údaje spojené s předmětem naší činnosti. Tyto osobní údaje nám jsou předány přímo objednatelem za účelem plnění smlouvy či splnění právních předpisů, popř. jsou získávány při plnění smluvního závazku.


Proč budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Kontakty a údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat zpět, abychom Vám mohli poskytovat informace, které od nás požadujete anebo, abychom mohli plnit předmět smlouvy či objednávky. Vaší emailovou adresu, jméno a příjmení můžeme rovněž využít k rozeslání obchodních sdělení, kterými Vás informujeme o programech, konferencích a dalších službách, které poskytujeme a které by Vás mohly zajímat, popř. za účelem navázání obchodní spolupráce. Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem automatizovaného rozhodování či profilování. Jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat? Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může vést k neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi položené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše další obchodní vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s požadavkem na info@bzcompany.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Vaše osobní údaje můžeme v rámci plnění předmětu smlouvy či objednávky předat našim smluvním partnerům (např.: konzultanti, účetní, atd.).

Osobní údaje mohou být předávány i dalším společnostem, které jsou úzce propojeny se Správcem údajů v rámci skupiny VZK Group. Tyto společnosti a naši smluvní partneři dodržují při zpracování osobních údajů právní předpisy. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.


Správce údajů zpracovává osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a po dobu plnění všech práv a povinností plynoucích z daného smluvního vztahu. Správce údajů zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k ochraně oprávněných zájmů Správce údajů, či po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných lhůt. Osobní údaje zpracovávané za účelem obchodního sdělení či navázání vzájemné spolupráce do okamžiku odvolání souhlasu, uplatnění práva na výmaz či opravu (na formuláři v sekci GDPR), vznesením námitky proti zpracování či zasláním odmítnutí se zasíláním těchto sdělení na e-mail: info@bzcompany.cz.

Správce údajů přijal organizační a technická opatření ve vztahu k nakládání s osobními údaji, a to v rámci bezpečnostních a organizačních pravidel ve vztahu k zaměstnancům či jednotlivým smluvním partnerům. Správce údajů má zajištěnou vysokou úroveň IT bezpečnosti.

Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte tato práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz;
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování;
f) podat stížnost na zpracování osobních údajů a
g) odvolat souhlas.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@bzcompany.cz. K uplatnění práva na výmaz či opravu osobních údajů můžete využít formuláře v sekci GDPR.Právo na přístup k osobním údajům – můžete zažádat od Správce údajů prostřednictvím výše uvedeného mailu o sdělení, zda Správce údajů zpracovává Vaše osobní údaje. Pakliže Správce údajů zpracovává, máte nárok zjistit následující informace: účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci osobních údajů, dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, poučení o právu na opravu, výmaz, námitku či podat stížnost k dozorovému úřadu
Právo na opravu – můžete zažádat Správce údajů v případě, že zpracovává Vaše osobní údaje nepřesně či nesprávně
Právo na výmaz – můžete zažádat Správce údajů v případě, že považujete zpracování Vašich osobních údajů za protiprávní
Právo na omezení zpracování – můžete zažádat Správce údajů o znepřístupnění vybraných osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování – Správce údajů nebude nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné právní důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu ÚOOÚ – v případech, kdy máte za to, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení obecného nařízení GDPR

Odvolání souhlasu – máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas poskytnutý Správci údajů ke zpracování Vašich osobních údajů, přičemž tímto odvoláním není nijak dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018